Report on a spring tour to Savannah, Georgia


Day 1: Ehrhardt, SC to Savannah, GA

Day 2: Savannah, GA to Aiken, SC

Day 3: Aiken to Anderson, SC

Day 4: Anderson, SC to Asheville, NC